باسلام خدمت اساتیدمحترم.تریل پیشرو200دارم.استارت نزدباهندل خواستم روشنش کنم تمام چرخ دندها بادنده های استارت میچرخه وهندل به سختی پایین میره وروشن نمیشه.مشکل چیه؟؟