سلام
مشکل برق نداشتن کامل سر شمع موتور از چی؟ کویل یا خازن یا بوبین