سلام دوستان و اساتيد بزرگ
من سر سيلندم جهت تعمير سوپاپ باز كردم ايا صداي دنده تايم ميشه با باز كردن سر سيلندر گرفت اخه از به مغازه شنبدم كه ميگفت ميشود
و سوال دو اين كه من سوپاپ سمت عقبم شكسته از سر ابا براي تعويضش حتما بايد تراشكار ببرم يا خودمم ميتونم؟