باسلام دوستان کسی میدونه چطوری میشه کیلومتر دیجیتال از کارانئاخت که کیلومتر ندازه